ស្លាក » News

क्या सचमुच साइरस मिस्त्री रतन टाटा के सपनों को पूरा करने में नाकाम रहे थे?

टाटा ग्रुप वैश्विक कारोबारी समूह है. मिस्त्री को 2013 में इस ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया था. टाटा संस 100 से ज्यादा टाटा कम्पनियों की अम्ब्रेला कम्पनी है.

Halloween Event! (10/28-10/31)

A Halloween event is incoming!
Log-in events as well as exp bonuses and sales can be expected.

Please stay tuned!

NEWS

Patch notes upcoming 10/26 Wednesday

As usual, there will be a regular maintenance on Wednesday with several balance patches.
Here is a preview of the patches.

1. Tiger II movement speed will be fixed.  89 more words

NEWS

Bangladesh's Beximco gets its second US FDA product approval

Bangladesh-based Beximco, the largest country’s pharmaceutcals exporter, has received its another US FDA product approval.

Namely, the approval for Sotalol Hydrochloride, a generic version of the cardiovascular drug Betapace. 174 more words

News

Мин Хо показва майсторство в трансформациите - този път като прокурор

От екипа на “Legend of The Blue Sea” уснаха нови снимки на героя на Мин Хо, който този път е дегизиран като прокурор.

Вчера от екипа на драмата привелякоха вниманието към героя на Мин Хо след като пуснаха лицето на героя му на корица на месечно издание за мошеници и обещаха още много изненади за нетърпеливите фенове. 6 more words

NEWS