ស្លាក » អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ

ការបង្រៀនសមត្ថភាពអាន

ការបង្រៀនសមត្ថភាពអានមាន ៣ដំណាក់កាលគឺ
១.ត្រៀមអំណាន
+សិក្សារូបភាព
+សិក្សាចំណងជើង និងទំនាក់ទំនងរូបភាព
+ពាក្យពិបាក
-ញែកពាក្យ
-ប៉ាន់ស្មាន
-រកចំណងជើងថ្មី
២.អំណាន
-ឲ្យសិស្សអានសំណួរត្រិះរិះ
-ឲ្យសិស្សអានអត្ថបទ(អានស្ងាត់,លឺ,ត្រួសៗ,បន្ដាក់គ្នា)
-ឲ្យសិស្សឆ្លើយសំណួរត្រិះរិះ
៣.ក្រោយអំណាន
+សកម្មភាពក្រុម
-ក្រុមគូររូប
-ក្រុមសង្ខេបអត្ថបទ
-ក្រុមសម្ដែងតួ
-ក្រុមតែងចម្រៀង កំណាព្យ
-ក្រុមរកពាក្យស្លោក
-ក្រុមឆ្លើយសំណួរ

អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ

ការបង្រៀនសមត្ថភាពនិយាយ

សមត្ថភាពនិយាយគឺ
-និយាយបានត្រឹមត្រូវ
-ចេះប្រើប្រាស់ឃ្លាប្រយោគ
-ចេះប្រើប្រាស់សំនួនវោហាបានល្អ
-និយាយបានល្អត្រឹមត្រូវដោយផ្អែកលើសុជីវធម៌
-អាចរង្វាយតម្លៃលើអ្វីដែលខ្លួនបានលឺ
ខាងក្រោមនេះជាលំនាំនៃការបង្រៀនសមត្ថភាពនិយាយ៖
១.ត្រៀមនិយាយ
-លោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចជ្រើសរើសសកម្មភាពសំនួន ឃ្លា ល្បះដែលជួយក្នុងការនិយាយមកសរសេរលើក្ដារខៀន
-ឱ្យសិស្សអានសំនួន ឃ្លា ល្បះ ចំណងជើងលើក្ដារខៀនរួចសួរសំណួរបំផុស
២.ការនិយាយ
-ឱ្យសិស្សអានសេចក្ដីពន្យល់ក្នុងអត្ថបទគំរូដោយប្រើប្រាស់សំនៀងឱ្យបានត្រឹមត្រូវ
-ចែកតួនាទីដល់សិស្សទៅតាមស្ថានភាពអត្ថបទគំរូ
-ឱ្យសិស្សឆ្លើយសំណួរក្នុងសៀវភៅសិស្ស
៣.ការហ្វឹកហាត់
-ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ដែលមានក្នុងសៀវភៅសិស្ស
-ណែនាំសិស្សឱ្យរកសំនួន ឃ្លា ល្បះពាក្យគន្លឹះផ្សេងទៀតសម្រាប់ប្រើក្នុងបំនិននេះ
-ជំរុញសិស្សឱ្យរកឱ្យឃើញគំរូសម្រាប់និយាយ
៤.លំហាត់
ឱ្យសិស្សឡើងសំដែងតួតាមលំនាំអត្ថបទគំរូឱ្យសិស្សរកចម្លើយ ឬបង្កើតតាមអត្ថបទគំរូដោយខ្លួនផ្ទាល់

អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ

ចលនាអក្សរសិល្ប៍

ចលនាអក្សរសិល្ប៍មាន ៤គឺ
-ខេមរនិយម
-ពុទ្ធនិយម
-ព្រាហ្មណ៍និយម
-បរទេសនិយម

អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ

សំណេរ

សំណេរមាន ៣ប្រភេទគឺ
-សំណេរសិក្សា មានការសង្ខេបមេរៀន,សរសេររបាយការណ៍
-សំណេរអនុវត្ត មានការបំពេញពាក្យចូលរៀន លិខិស្នាមផ្សេងៗ
-សំណេរកថាខ័ណ្ឌ រឺសំណរតែងសេចក្ដី

អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ