បរិយាកាសមុនពេលបោះឆ្នោតមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ថ្ងៃបោះឆ្នោតពីព្រោះអាចលើកកំពស់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតអោយមានសុច្ចររិតភាព ដោយអនុលោមទៅតាមច្បាប់ និងបទបញ្ជានិតិវិធី និងលទ្ធផលបោះឆ្នោតអាចទទួលយកបានពីភាគីដែលពាក់ពន្ធ័។ ក៍ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបរិយាកាសមុនពេលបោះឆ្នោតមានការបំភិតបំភ័យ ដូចជា ការចាប់ខ្លួន គ្រប់រូបភាពពីព្រោះតែការបញ្ចេញមតិ ការគម្រាមកំហែងការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គូរប្រកួតប្រជែង អង្គការសង្គមស៊ីវិល ប្រព័ន្ធផ្សេព្វផ្សាយ និងអ្នកបោះឆ្នោត នោះមិនមានទេសុច្ចរិតភាពក្នុងការបោះឆ្នោត ពីព្រោះអង្គរៀបចំការបោះឆ្នោតក៍ត្រូវបានភិតភ័យដែរ ដែលនាំអោយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតត្រូវបានបដិសេធពីអ្នកពាក់ពន្ធ័ នៅពេលនោះរស់ជាតិនៃការបោះឆ្នោតដោយសេរី និងយុត្តិធម៌នឹងមិនអាចកើតមានបានជាដាច់ខាត។