របៀបបិទកុំព្យួរទ័រៈ

១.​ ចំពោះ Window 8​ ជាដំបូងអ្នកធើ្វការដាក់ម៉ៅទៅផ្នែកខាងស្តាំនៃកុំព្យួួរទ័ររួចអ្នកត្រូវធ្វើការចុចទៅលើ 8 more words