ប្លាក » News

របៀបផ្ញើរសារជាក្រុមនៅលើFacebook

ដោយសារតែប្រព័ន្ឋបច្ចេកវិទ្យាមានភាពជឿនលឿនបានបង្កើតអោយមានការទំនាក់ទំនងយ៉ាង

ងាយស្រួលនៅលើពិភពលោកយើងនេះ។ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបផ្ញើរសារជាក្រុម

នៅលើFacebook ​ដោយយើងអនុវត្តតាមជំហានដូចខាងក្រោម

 

ព័ត៌មាន

សាលាដុនបូស្កូខេត្តកែប

សាលាដុនបូស្កូខេត្តកែបគឺជាសាលាមួយដែលជួយដល់ជនក្រីក្រដែលគ្មានសម្ថភាពបន្តកាសិក្សា។​ សាលាមានទទូលបង្រៀងមុខវិជ្ជាមួយចំនូនដូចជា៖ ផ្នែក​ ទំនាក់ទំនងសង្គម ផ្នែក ព័ត៍មានវិទ្យានិងភាសា ផ្នែក ការិយាល័យជួរមុខ ផ្នែក លេខាធិកា ផ្នែក អគ្គិសនី ផ្នែក គេហះកិច្ច ផ្នែក ចុងភៅ ផ្នែក កសិកម្ម  ផ្នែក សិល្បះ ជាដើម។

Don Bosco Kep