ប្លាក » News

អំពីការប្រើប្រាស់ Preformatted Text នៅក្នុង HTML CODE

Preformatted Text: (Pre)

ប្រើសំរាប់កំណត់ដើម្បីកុំអោយBrowser ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនូវទំរង់ នានាដែលយើងបានកំណត់ ។

Programe

អំពីការប្រើប្រាស់ Paragraph នៅក្នុង​ HTML CODE

ការប្រើនូវ  Paragraph

        ដើម្បីសសេរកថាខ័ណ្ឌបាន យើងត្រូវការប្រើ Tag មួយគឺ <p>….</p>

ដោយយើងប្រើជាមួយនឹង Attribute របស់វា ដូចជា Align ( Left, Center ,Right,Justify) ។

សូមមើលឧទាហរណ៏ខាងក្រោម

Programe

របៀបសរសេរ HTML CODE នៅក្នុង​ Notepad

  1. របៀបសសេរ

នៅក្នុងសៀវភៅនេះ  យើងយកកម្មវិធី Notepad យកមកប្រើ ព្រោះកម្មវិធីនេះ វាមានស្រាប់

Programe

អំពីការចាប់ផ្តើមបង្កើត Web Pag

ការចាប់ផ្ដើមបង្កើត Web Page ដំបូង

  1. ការកំណត់ប្លង់

ដើម្បីបង្កើត Website មួយដែលមានលក្ខលៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងដើម្បីចៀសវាងនូវភាព

Programe

អំពី Attribute នៅក្នុង​ HTML CODE

  1. Attribute

Attribute គឺជាធាតុរបស់ Tag ។ យើងប្រើ Attribute ដើម្បីកែប្រែរូបរាងរបស់ Tag ដូចជាៈ

Programe

អំពីធាតុសំខាន់របស់ HTML CODE

  1. ស្គាល់នូវធាតុសំខាន់ៗរបស់ HTML
  2. TAG

Tag  គឺជាពាក្យបញ្ជាដែលត្រូវបានគេសសេរនៅក្នុងសញ្ញា “ < ”  និង “ > “  ដោយប្រើដើម្បី

Programe

អំពីការសរសេរ​ HTML CODE

  1. ការសសេរ HTML

បន្ទាប់ពីយើងមានកម្មវិធីណាមួយ ក្នុងចំនោមកម្មវិធីខាងលើរួចហើយ យើងត្រូវការយល់ ពីរការ

Programe